Easwaramma T.T. College Welcomes you !  

Contact Us

 

Eashwaramma Shikshak Prakshikshan Mahila Mahavidyalaya

Sector - 2, Jawahar Nagar,
Delhi - Jaipur bye pass, near Burmeese Colony, Jaipur (INDIA).
Ph. : 0141-2655178
Fax: 91-141-2655730
Email : eas_college_ofeducation@yahoo.com
, principal@easwarammattcollege.org, pratibha1parashar@gmail.com